خدمات مدیریت شبکه

خدمات مدیریت شبکه – ترافیک واسط های مختلف شبکه در سوئیچ ها، روترها و سرورها – تعداد کاربران Online – درصد مصرف CPU – درصد فضای دیسک مصرف شده – زمان باقیمانده از باتری UPS – و… Monitoring: بررسی لحظه به…