لیست قیمت دامنه ها

نوع ثبت ثبت یکساله تمدید انتقال .com ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ .net ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ org. ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ info. ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ .tv ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰ .co ۹۵۰/۰۰۰ ۹۵۰/۰۰۰ ۹۵۰/۰۰۰ .us ۳۵۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ .me ۵۰/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰ ir. ۷۵,۰۰۰…